18. augusta 2016

Verejná správa

Pre organizácie verejnej správy ponúkame:

  • komplexné vedenie agendy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy: ODKAZ NA STRÁNKU
  • kompletnú prípravu europrojektu, od vytvorenia žiadosti na základe presných požiadaviek klienta, cez zabezpečenie všetkých relevantných príloh k žiadosti, podanie žiadosti, až po odborné poradenstvo a následný dohľad nad dodržiavaním zmluvy, tak, aby si klient v každej fáze projektu mohol byť istý úspechom projektu: ODKAZ NA STRÁNKU
  • komplexnú realizáciu zákazok na tovary, služby a práce bežne dostupné na trhu prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému: ODKAZ NA STRÁNKU